Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Vrijdag, 3. Juli 2020

IGJ HOUDT ZICHT OP OPENSTELLING BEZOEK IN VERPLEEGHUIZEN

Bron: Rijksoverheid | IGJ

Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die langer dan twee weken vrij zijn van besmettingen met Covid-19 weer open voor bezoek. Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling.

De afwegingen die zorgaanbieders hierin moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. Dat betekent dat de IGJ de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de eerdere maatregelen meeneemt in haar toezicht.

Randvoorwaarden voor kwaliteit van leven

Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) besmetting met Covid-19. De handreiking schetst een perspectief over volgende faseringen in de versoepeling van de bezoekregeling. Eerder heeft het kabinet vastgesteld dat de versoepeling van de bezoekregeling onvermijdelijke risico’s met zich meebrengt. Dit vraagt van zorgaanbieders een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Minstens zo belangrijk is de verbinding met de kwaliteit van de zorg, de geboden zorg moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en ondersteuning. De handreiking is hier te vinden. Het Landelijke Meldpunt Zorg kan hierbij ondersteunen met informatie en advies.

Het verpleeghuis weegt de verschillende risico’s en maakt op basis hiervan een inhoudelijk plan. Dit biedt het verpleeghuis de ruimte voor maatwerk op de betreffende locatie. De IGJ houdt toezicht op goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Dat toetst zij in de praktijk. Dat geldt ook voor de wijze waarop de IGJ kijkt naar de manier waarop zorginstellingen omgaan met het mogelijk maken van bezoek en de alternatieven die daarvoor inmiddels zijn ontwikkeld.

Medio juni 2020 is het aantal Covid-19 patiënten in Nederland fors gedaald en komen we in een andere fase terecht.

We kunnen terugkijken op de eerste maanden en hieruit lessen trekken. De verpleeghuis-sector blijft tegelijkertijd waakzaam en bereidt zich voor op een eventuele nieuwe golf van besmettingen. En voor een aantal verpleeghuizen geldt dat er nu ook nog besmettingen zijn. Diezelfde waakzaamheid geldt ook voor de IGJ.

Wijze van toezicht vanuit de inspectie

De IGJ houdt richtinggevend, stimulerend toezicht op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. Tegelijk grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld onnodig beperkingen stellen aan naar buiten mogen gaan of rond mogen lopen binnen de zorginstelling of het onnodig beperkingen stellen aan bezoek.

Dit zijn voorbeelden van situaties die niet aansluiten op de uitgangspunten van de geldende kaders. Voor de IGJ staat voorop dat de zorgaanbieder in elke situatie een zorgvuldige afweging maakt, in samenspraak met betrokkenen, en dit vastlegt. En dat de zorgaanbieder ook daar waar sprake is van een uitbraak die aanleiding geeft voor beperkingen cliënten en hun naasten voldoende alternatieven aanbiedt voor bezoek.

► Eindelijk weer op bezoek bij het verzorgingshuis:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: