06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Maandag, 9. December 2019

Bron: Cedris.

Eenmalige extra bonus

voor gemeenten met

beschutte werkplekken.

De Tweede Kamer besloot tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het overschot aan middelen gereserveerd voor de bonusregeling beschut werk te verdelen over de gemeenten die hun best hebben gedaan om beschutte werkplekken te realiseren.

Door dit besluit ontvangen gemeenten over alle in 2019 gerealiseerde beschutte werkplekken geen €3000,- bonus, maar aanzienlijk meer. Het exacte bedrag is afhankelijk van het totaal aantal gerealiseerde beschutte werkplekken op 31 december 2019.

Einde bonusregeling beschut werk.

In het kader van de invoering van de Participatiewet is afgesproken 30.000 beschutte werkplekken te creëren. Om dit te stimuleren is voor de periode 2015–2019 een bonusregeling in het leven geroepen. In de praktijk blijkt dat de financiering van de beschutte werkplekken zonder de bonus vrijwel niet rond te krijgen is. Daarnaast wordt een groot deel van het bonusgeld niet benut, omdat de gerealiseerde aantallen elk jaar achterblijven. Cedris pleitte er daarom voor om de bonusregeling in ieder geval met één jaar te verlengen. Daarmee zou ook volgend jaar de financiële stimulans blijven bestaan om beschutte werkplekken in te vullen. Deze prikkel verdwijnt nu.

Een passend aanbod voor iedereen.

Tijdens het begrotingsdebat is ook gesproken over de evaluatie Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Begin volgend jaar wordt hier uitgebreider over gesproken in een hoorzitting en een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Wel is er alvast ingegaan op het voorstel van de staatssecretaris om gemeenten te verplichten om een niet vrijblijvend aanbod te doen aan iedereen binnen de Participatiewet. Van Ark wil dat gemeenten met iedereen het gesprek aangaan en dat iedereen een passend aanbod krijgt. Dat kan een traject naar werk zijn, maar ook schuldhulpverlening of vrijwilligerswerk. Gemeenten moeten dat vooralsnog allemaal binnen de huidige financiële kaders invullen.

Cedris onderschrijft de intentie van de staatssecretaris om niemand af te schrijven, maar het is onwenselijk als dit betekent dat gemeenten nog minder financiële ruimte overhouden om mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk.

Leven Lang Leren.

Daarnaast is er met steun van de hele Tweede Kamer aandacht gevraagd om Leven Lang Leren verder te stimuleren en te faciliteren. De VVD vroeg om vernieuwende initiatieven in te passen binnen de bestaande ondersteuning. CDA en ChristenUnie vroegen aandacht voor de complexiteit van bestaande regels rondom Leven Lang Leren. Deze complexiteit maakt het lastig om beschikbare budgetten gebundeld in te zetten. De SP en D66 constateerden dat sociale diensten scholingsverzoeken van bijstandsgerechtigden geregeld weigeren. Zij vroegen de regering om samen met sociale partners een plan te maken dat (om)scholing in de bijstand bevordert.

Amendementen.

Tijdens de begrotingsbehandeling is ook een amendement aangenomen, ingediend door CDA en D66.

Deze vraagt om 3 ton vrij te maken voor het stimuleren en faciliteren van werk voor kansrijke asielzoekers en het stimuleren van integratie door (taal)les en vrijwilligerswerk.

Het amendement van de SP om €588 miljoen vrij te maken voor het voortzetten van een landsdekkend netwerk van sociale werkbedrijven kon niet rekenen op steun van de Tweede Kamer. De staatssecretaris benadrukte dat ze sociale werkbedrijven heel belangrijk vindt voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en voor de realisatie van beschut werk. Ook vindt ze een stevige positie in alle arbeidsmarktregio’s wenselijk. Van Ark geeft echter aan dat ze niet terug wil naar de ‘oude situatie’ van de sociale werkvoorziening.

► Een leven lang leren:

Meer nieuws vandaag:

Laatste 5 updates:

Goedemorgen

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.