Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. Handicap Nationaal accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website. Als u informatie van deze website gebruikt, dan moet u die zelf controleren op juistheid. Handicap Nationaal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Handicap Nationaal is ook niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de website afkomstig van derden.

Privacybeleid

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt als 'vriend' of donateur, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Handicap Nationaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Handicap Nationaal de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Handicap Nationaal verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Handicap Nationaal is de te 's-Hertogenbosch aan de Otto Copesstraat 83 gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 51372266, telefonisch te bereiken onder nummer 06-12390746 en per e-mail via [email protected].

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Handicap Nationaal verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Handicap Nationaal:

om contact met u te kunnen opnemen;

om u informatie te sturen;

voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;

voor het informeren en adviseren, onder andere via HN-INFOpunt en de Ledenservice;

voor het doen van aanbiedingen;

voor het uitvoeren van onderzoeken;

voor het deelnemen aan panels;

voor het afhandelen van klachten en complimenten;

om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren (individueel en collectief).

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Handicap Nationaal te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten en kortingsacties.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van Handicap Nationaal (o.a. HandicapNiuewsMAIL), dan biedt Handicap Nationaal u altijd de gelegenheid om u hiervan uit te laten schrijven.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Handicap Nationaal, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die Handicap Nationaal verstuurt.

Van personen die hulp krijgen van Handicap Nationaal (HN-INFOpunt) worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Voor leden geldt dat zij de informatie verkrijgen die aan alle leden wordt verstrekt.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Handicap Nationaal alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Handicap Nationaal hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A. Na verkregen toestemming van betrokkenen;

B. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D. in verband met de gerechtvaardigde belangen van Handicap Nationaal waarbij Handicap Nationaal erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

het maken van studies, modellen en statistieken;

de uitoefening en de verdediging van de rechten van Handicap Nationaal bijvoorbeeld bij geschillen;

het beheer van leden/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;

het verzorgen en verbeteren van de website (zoals HandicapNieuws.net), waarbij Handicap Nationaal door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Handicap Nationaal daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Handicap Nationaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Handicap Nationaal heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Handicap Nationaal

Handicap Nationaal kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Handicap Nationaal

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ANBO of wanneer Handicap Nationaal hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

Handicap Nationaal zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Handicap Nationaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als lid van Handicap Nationaal wordt u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Daarmee bent u zelf de bron van uw persoonsgegevens. In een enkel geval kan het lidmaatschap door een van uw naasten worden aangevraagd. Uiteraard wordt de juistheid daarvan door ons bij u gecontroleerd.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: HN Ledenservice, Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch of email:

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, mailt u dan naar

26 augustus 2018

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.