Handicap en gezondheid – wat is de moeite waard om te weten?

De soorten handicaps variëren afhankelijk van de vraag en de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sommige scheidslijnen wijzen naar de oorzaak en aard van de stoornis, andere hebben betrekking op de beroepscontext en inzetbaarheid. Wat is de moeite waard om te weten over handicap en soorten handicaps?

Wat zijn de soorten handicaps?

Soorten handicaps zijn een lange lijst met betrekking tot alle gezondheid. Deze omvatten: neurologische ziekten, waaronder neurodegeneratieve ziekten: multiple sclerose (MS), hersenverlamming, beroerte, epilepsie, de ziekte van Alzheimer en dementie, de ziekte van Parkinson. autisme en het syndroom van Asperger, dat binnen het autismespectrum valt. Bewegingsbeperkingen, d.w.z. lichamelijke gezondheid: dwarslaesie en tetraplegie, amputaties, reumatische aandoeningen. Verstandelijke beperking, Brah-Kauffmann-syndroom, Downsyndroom. Ademhalings- en vaatziekten: hartaandoeningen, astma. Mensen met een handicap kunnen worden ingedeeld op basis van verschillende criteria: het type handicap, de periode in het leven waarin de handicap is opgetreden of de mate van handicap.

Distributie van arbeidsongeschiktheid in het kader van werk

Het is goed om te weten dat er een andere kijk is op arbeidsongeschiktheid in relatie tot gezondheid en werk. De classificatie is ontwikkeld in het kader van het verrichten van arbeid. Bij het bepalen van het vermogen van mensen met een handicap om te werken.

Soorten handicaps in het kader van werk zijn:

1. mensen met een zintuiglijke handicap: blind en slechtziend, doof en slechthorend, doofblind. 2) Mensen met mobiliteitsbeperkingen: mensen met mobiliteitsbeperkingen, mensen met chronische ziekten van inwendige organen. Verstandelijk gehandicapten, d.w.z. mensen met psychische problemen: verstandelijk gehandicapten met een verstandelijke beperking, *geesteszieken met persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. 4. Mensen met een meervoudige handicap die meer dan één handicap hebben. Dit is bijvoorbeeld een lichamelijk gehandicapte met een psychische stoornis of een blinde met een verstandelijke beperking.

handicapnieuws

Wat is invaliditeit?

Om het vraagstuk van handicaps, de verdeling ervan en de soorten handicaps volledig te begrijpen, is het nuttig te weten wat handicaps zijn. In het algemeen wordt onder invaliditeit verstaan het onvermogen om een onafhankelijk leven te leiden ten gevolge van een aangeboren of verworven handicap, lichamelijk of geestelijk.

In een medische context is invaliditeit een langdurige toestand van diverse beperkingen van het lichaam die het gevolg zijn van een vermindering van de efficiëntie van fysieke, mentale of psychologische functies. Het is ook schade, d.w.z. verlies of gebrek van mentale, fysiologische of anatomische structuur van een organisme. Het verlies kan gedeeltelijk of volledig zijn, permanent of tijdelijk, aangeboren of verworven, gestabiliseerd of progressief.

Volgens het Poolse recht zijn gehandicapten personen wier lichamelijke, geestelijke of psychische toestand hen blijvend of periodiek hindert, beperkt of verhindert hun sociale rol te vervullen, met name hun vermogen om werk te aanvaarden en te behouden. Een persoon met een handicap is iemand aan wie een **verklaring van handicap is toegekend.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een persoon met een handicap iemand die als gevolg van een aangeboren of verworven lichamelijke of geestelijke handicap niet in staat is een zelfstandig, gedeeltelijk of volledig leven te leiden dat overeenkomt met het normale individuele en sociale leven.

Verklaring van invaliditeit – Gehandicapten hebben een administratieve erkenning van een handicap. Het desbetreffende invaliditeitsattest wordt afgegeven door de Districtscommissie voor Invaliditeitsbeoordeling.

Het invaliditeitsattest bevat informatie over:

  • de reden van de arbeidsongeschiktheid van de houder
  • de mate van invaliditeit (ernstig, matig of licht)
  • de indicaties betreffende revalidatie, behandeling en verstrekking van orthopedische apparatuur
  • aanwijzingen betreffende specifieke rechten, zoals het recht te profiteren van voorzieningen voor gehandicapten in de verkeerswetgeving.

De niveaus van invaliditeit: ernstig, matig en licht, worden individueel toegekend, afhankelijk van de beperking van de zelfstandigheid en het individuele en sociale functioneren van de gehandicapte. Dit document is belangrijk omdat mensen met een erkende stoornis, ongeacht het soort handicap, recht hebben op vele soorten bijstand.