Donderdag 8 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

ACTIZ ROEPT MINISTERS OP DE ACUTE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN ANDERS TE ORGANISEREN.

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Ton van Vugt.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de acute zorg aan kwetsbare ouderen. ActiZ heeft op verzoek van de kerngroepen Revalidatie en Herstel en Zorg Thuis onderzoek laten doen naar de feiten van de acute zorg aan 65+'ers.

Tevens hebben wij een voorstel gedaan om te komen tot een duurzame inrichting van de spoedzorg keten voor kwetsbare mensen, veelal ouderen.  

Jaarlijks 322.000 vermijdbare ziekenhuisopnames.

ActiZ heeft onderzoeksbureau fluent onderzoek laten doen naar de feiten van de acute zorg, ook wel spoedzorg genoemd. Uit dit onderzoek blijkt dat jaarlijks 800.000 65+'ers de spoedeisende hulp bezoeken. Van deze 800.000 mensen worden 543.000 mensen na een SEH bezoek opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van de SEH opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er als gevolg hiervan zo’n 322.000 ouderen (65+) vermijdbaar in een ziekenhuisbed. 

Besparingen mogelijk.

Als we dit kunnen voorkomen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag. Dat is op jaarbasis gerekend over 4100 bedden € 1,4 miljard aan ziekenhuiskosten. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen. 

ActiZ pleit voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten hebben een belangrijke rol in deze aanpak. 

Kwetsbare ouderen langer thuis.

Wat ActiZ betreft zijn drie pijlers van belang:  

Preventie en vroegdiagnostiek

Het begint met de vitaliteit van mensen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat kwestbare mensen zich thuis zo goed mogelijk kunnen redden en veilig voelen? Denk aan de hulp van een sociaal netwerk en de inzet van E-health toepassingen, zoals beeldzorg en medicatiehulpmiddelen. Met behulp van vroegsignalering in de eerste lijn (huisarts, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning) en preventie en door een wijkgerichte aanpak kunnen klachten die tot een spoedopname leiden voorkomen worden. 

De juiste zorg op het juiste moment

Een grotere beschikbaarheid van opvang in de eerste lijn (wijkverpleging; eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg) leidt ook tot een vermindering van spoedopnames in ziekenhuizen. Betere multidisciplinaire afstemming tussen wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuis en de regie daar leggen waar nodig, leidt tot de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. 

Waardigheid en vitaliteit

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van somatisch geïndiceerde ziekenhuisopnames met zich mee. Het verdient hierbij de aanbeveling om ook tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig multidisciplinaire inzet na te streven. Hiermee kan de verpleegduur in het ziekenhuis verkort en een deel van de herstelzorg voorkomen of verminderd worden. Door de inzet van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de aanwezige kennis in de geriatrische revalidatie kan samen met de expertise in het ziekenhuis (denk hierbij aan de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde) gezondheidswinst worden behaald. 

Oproep aan de ministers.

ActiZ roept de ministers op om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Als gevolg hiervan worden onnodig leed en kosten voorkomen. 

Brief ActiZ aan Minister de Jonge

Brief ActiZ aan Minister Bruins

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Meer informatie vind je op de website www.SupportExpo.nl

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum