06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 12 april 2018

Laat de tekst voorlezen

REACTIE GGZ NEDERLAND OP RAPPORT NZA OVER WACHTTIJDEN.

bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

door: Marlies van der Vloot.

Voor wachtlijsten bestaat niet één enkele oplossing. Het is een complex en weerbarstig probleem. De acties en intensiveringen die landelijk, regionaal en bij zorgaanbieders zijn ingezet, leiden helaas nog niet tot een afname van wachttijden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de NZa. GGZ Nederland vindt iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, er één te veel.

Een verklaring voor het feit dat we nog geen daling zien is dat een aantal randvoorwaarden voor de aanpak van het wachttijdenprobleem nog onvoldoende is ingevuld. Zo is er in toenemende mate sprake van krapte op de arbeidsmarkt, ervaren wij een nijpend probleem met de regeldruk en denken wij dat experimenteer- en regelruimte op de inzet van behandelaren, zoals een financieringstitel voor de ervaringsdeskundige kan bijdragen aan het verminderen van de wachtlijsten. Daarnaast leidt een korte wachttijd soms tot een toename van het aantal verwijzingen (een boeggolf). GGZ Nederland blijft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland, MIND, NZa en het ministerie van VWS voor een juiste analyse en aanpak van de verschillende oorzaken, om zo de wachttijden te blijven bestrijden. We benadrukken dat samenwerking in de zorgketen (van gemeenten tot hoogspecialistische zorg en alles daartussen) optimaal moet zijn om dit veelkoppige monster aan te pakken. Zolang een aantal onderliggende zaken niet zijn opgelost, wordt het terugbrengen van de wachttijden lastig. Er bestaat nu eenmaal niet één universele oplossing voor de wachtlijsten.

Resultaten.

Dat neemt niet weg dat er door onze leden heel hard is en wordt gewerkt om de wachtlijsten via verschillende manieren weg te werken. Zoals het actualiseren van de wachttijden, door de inzet van e-health, bijvoorbeeld met een digitale polikliniek en apps, en door kritisch te kijken naar interne werkprocessen. De aandacht voor wachttijden heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Zorgaanbieders verbeteren hun zorg continu. Alle teams van de divisie specialistische behandeling en diagnostiek van Dimence hebben aan de hand van het behandelproces (instroom, behandeling, evaluatie, uitstroom) bekeken waar hun eigen bottleneck zit en hebben verbeterslagen gemaakt, daar waar ze direct invloed op hadden. Dit heeft ertoe geleid dat ze met dezelfde capaciteit bijna 600 patiënten extra in behandeling hebben genomen (verschil 2016-2017).

Zorgaanbieders zetten hun behandelcapaciteit efficiënter in. Zo biedt Parnassia Groep voor cliënten met ADHD steeds meer behandeling in groepen aan. Op basis van deze groepsbehandelingen wordt beoordeeld of behandeling voldoende was of dat extra individuele behandelingen nodig zijn. Met een kleiner aantal hulpverleners kan hierdoor een groter aantal cliënten worden behandeld. Dit zorgt voor een grote daling in de wachtlijsten en wachttijden. Al ziet de zorgaanbieder nu ook een grotere toestroom van cliënten met ADHD doordat huisartsen door de kortere wachttijd weer eerder doorverwijzen naar de aanbieder.

Daarnaast wordt de wachttijd, waar die niet direct oplosbaar is, zo goed mogelijk overbrugd. Zo bespreekt Arkin met de verwijzers/clienten wat er nodig is om de wachttijd voor intake verantwoord te overbruggen. Zoals: het regelen van een spoedintake, tijdelijke inzet van een ander team, overbrugging door crisisdienst, overbrugging door de POH GGZ of huisarts of doorverwijzen naar een collega-instelling. Voor de wachttijd voor behandeling worden er afhankelijk van merk en zorgvraag diverse mogelijkheden geboden: overbruggingsmodules, voorrang, e-health of overbrugging door POH/huisarts.

GGZ Nederland pleit voor de aanpak van de volgende zaken:

Oplossingen krapte op arbeidsmarkt.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot personeelstekorten voor bepaalde beroepsgroepen, en draagt bij aan het wachttijdenprobleem. De vergrijzing slaat toe in de sector, er gaan steeds meer mensen met pensioen die onvoldoende vervangen kunnen worden door nieuwe werknemers. Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, leiden tot een groeiende vraag naar hbo- en academisch opgeleid personeel. GGZ Nederland pleit voor uitbreiding van de opleidingscapaciteit om in de nabije toekomst meer academisch geschoolde professionals te krijgen. Ook is het nodig dat het Stagefonds meer middelen krijgt, zodat er meer stageplekken gecreëerd kunnen worden voor hbo-studenten.

Een toenemend gebrek aan (regie)behandelaren leidt ertoe dat de wachttijden voor intake en/of behandeling boven de norm zijn gekomen. Het gebrek aan collega’s zorgt ook voor een verhoging van de werkdruk bij de achterblijvende collega’s en veroorzaakt risico op uitval en nog minder behandelcapaciteit. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken door investeringen in de arbeidsmarkt.

Experimenteer- en regelruimte op inzet behandelaren.

In de beleids- en nadere regels van de NZa is precies omschreven welke beroepen in de ggz regiebehandelaar kunnen zijn, wie mede-behandelaar en welke beroepen hun inzet mogen declareren. De ervaringsdeskundige levert bijvoorbeeld bewezen meerwaarde in de zorg, maar wordt onvoldoende ingezet omdat er geen financieringstitel is. Vaste regels staan innovatie en flexibiliteit in de weg, waardoor nieuwe beroepen of zij-instromers geen kans krijgen. Regel- en experimenteerruimte is nodig om incidenteel of via experimenten een ruimere inzet van regie- en medebehandelaren toe te staan. Daarnaast is een financieringstitel voor de ervaringsdeskundige nodig in de Zvw. Ook gemeenten kunnen investeren in zorg door ervaringsdeskundigen.

Aanpak regeldruk.

Professionals zijn te veel tijd kwijt met administratie. Door de regeldruk in de ggz te verminderen, wordt de sector aantrekkelijker om in te werken. Voor werknemers vormen de grote administratieve lasten- en regeldruk aanleiding om niet (meer) in de sector te werken en vaker voor het zzp-schap te kiezen. De grote administratieve lastendruk leidt tot hoge werkdruk en tot minder werkplezier, omdat het afleidt van het zorginhoudelijk vak. Bovendien kunnen professionals minder cliënten zien doordat zij te veel tijd kwijt zijn met administratie. Om de lastendruk tegen te gaan is GGZ Nederland de landelijke campagne regelgekte.nl gestart. Het realiseren van de actiepunten uit het manifest vraagt inspanningen van alle partijen.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105