06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 15 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

DE REALISATIECIJFERS VAN DE BANENAFSPRAAK ZIJN HOOPVOL, DIE VAN BESCHUT WERK ZORGELIJK.

bron: Redactioneel/Cedris.

door: Carlijn de Groot.

De invulling van beschut werkplekken blijft nog altijd fors achter bij de doelstellingen.

Uit de voorlopige cijfers van de gerealiseerde garantiebanen blijkt dat de arbeidsmarkt inclusiever is geworden.

De invulling van beschut werkplekken blijft nog altijd fors achter bij de doelstellingen.

Reactie van Cedris:

De realisatiecijfers van de Banenafspraak zijn hoopvol, die van beschut werk zorgelijk.

Arbeidsmarkt wordt inclusieve.

Het UWV heeft recent de trendrapportage Banenafspraak, vierde kwartaal 2017, uitgebracht. Daarmee wordt een voorlopig overzicht gegeven van de realisatie van de garantiebanen in 2017. Ten opzichte van de nulmeting in 2012 staat de teller eind 2017 op 36.968 garantiebanen en dat ligt fors boven de taakstelling van 33.000, die in het kader van de Banenafspraak is vastgelegd. Het afgelopen jaar zijn meer dan 14.000 garantiebanen ingevuld. Daarmee is de arbeidsmarkt in 2017 opnieuw inclusiever geworden.

En dat is een mooie constatering.

Het overgrote deel van de regulier ingevulde banen is gerealiseerd in de marktsector, de overheid blijft daarbij fors achter. De precieze verhouding tussen markt en overheid volgt later dit jaar, bij de 3-meting, als ook de detacheringen en uitzendcontracten zijn uitgesplitst naar overheid en markt.

Sectorverdeling geeft vertekend beeld.

Overigens ziet Cedris voor de doelgroep geen direct belang om deze garantiebanen uit te splitsen naar markt- en overheidssector. Alle werkgevers, zowel bij de overheid als in de markt, behoren hun verantwoordelijkheid te nemen om de werkgelegenheidskansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te verbeteren. Dat kan door werknemers in dienst te nemen, hen via een detacherings-/inleenovereenkomst werk te laten verrichten of door in de markt werk weg te zetten dat door deze doelgroep wordt uitgevoerd. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de marktsector ook in 2017 beter heeft ‘gescoord’ dan de overheid. Hierbij is wel een belangrijke kanttekening te plaatsen. Veel werkzaamheden van mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd binnen de overheidssector, terwijl de banen van hen worden meegeteld bij de marktsector. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van overheidsgebouwen of groenonderhoud in de openbare ruimte dat in veel gevallen wordt uitgevoerd door ingehuurde bedrijven.

Cedris pleit ervoor om deze werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd te laten meetellen bij de overheidssector. Dat kan door inkoop van diensten en producten bij sociale ondernemingen te laten meetellen bij de inkopende bedrijven of organisaties. Dat betekent dat het werk dat wordt verricht in de publieke ruimte meetelt voor de overheidssector.

Dit laatste past ook in het bredere pleidooi van Cedris om inkoop van producten en diensten bij bedrijven met de hoogste trede (30%) op de PSO-ladder te laten meetellen voor het quotum bij de inkopende organisatie. Onder het vorige kabinet is geconstateerd dat het meetellen van sociale inkoop extra banen oplevert en de ontwikkeling van sociale ondernemingen stimuleert.

Garantiebanen en werkgelegenheid.

Een stijging van het aantal garantiebanen betekent niet automatisch dat de werkgelegenheid voor deze doelgroep toeneemt. Een fors deel van de garantiebanen bestaat uit personen die al werkten in het kader van de WSW en via detachering of op basis van Begeleid Werken bij een reguliere werkgever aan de slag zijn. En tegenover een stijging van de garantiebanen staat de jaarlijkse afbouw van de WSW, met een gemiddelde arbeidscontract van 31 uur, terwijl een garantiebaan staat voor 25,5 uur.

Later dit jaar brengen we in kaart of met de stijging van het aantal garantiebanen ook het volume in arbeidsuren voor de totale doelgroep is toegenomen.

Beschut Werk.

Zorgen bestaan er over de realisatie van het aantal Beschut Werkplekken. Tot en met 2021 is er een versneld groeipad om de 30.000 beschut werkplekken in 2048 te halen en de ambitie in het regeerakkoord is om dit aantal met 20.000 te verhogen.

Volgens het (aangepaste) ingroeipad naar de structurele situatie van 30.000, dienen er eind dit jaar 4.600 beschutte plaatsen te zijn gerealiseerd. Uit de rapportage beschut werk blijkt dat op 31 december 2017 1.184 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden. De taakstelling voor 2017 is dus bij lange na niet gehaald.

Groei beschut werk vooral door zelfmelders.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Sinds 1 januari 2017 kunnen burgers ook zelf een advies Beschut werk vragen bij UWV. Hierdoor is het aantal aanvragen fors verhoogd en het aantal afgegeven positieve adviezen is mede daardoor sterk gestegen.Het is noodzakelijk dat het aantal beschutte werkplekken sterk blijft groeien. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten. Maar het is ook belangrijk dat de prikkel om te gaan werken blijft bestaan. Het kabinetsvoorstel om het instrument loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie verkleint in veel gevallen de prikkel om te werken. Dit kan ertoe leiden dat het aantal ‘zelfmelders’ fors afneemt en daardoor onvoldoende mensen in beeld of beschikbaar zijn om de vastgelegde taakstellingen te halen. Daarmee wordt het maatschappelijk doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen verder onder druk gezet.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.